Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności („polityka”) dotyczącą witryny https://www.macmillaneducationeverywhere.com (otwiera się w nowej karcie) (i jej subdomen), której właścicielem i operatorem jest Macmillan Education Limited, 4 Crinan Street, London, N1 9XW, Wielka Brytania (my, nas,nasze itd.).

Dane osobowe zebrane w tej witrynie będziemy wykorzystywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Poniżej podajemy informacje o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, komu je udostępniamy oraz jaką kontrolę i prawa do informacji ma użytkownik.

I. Podsumowanie naszych działań dotyczących przetwarzania danych

Poniższe podsumowanie opisuje krótko działania dotyczące przetwarzania danych podejmowane w naszej witrynie. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w punktach wskazanych poniżej.

II. Definicje

III. Wykorzystywanie witryny w celach informacyjnych

Jeśli użytkownik odwiedza naszą witrynę w celach informacyjnych, tj. z zamiarem korzystania z którejś z naszych usług wymienionych w punkcie IV bez rejestracji i bez podawania nam danych osobowych w żadnej innej formie, możemy automatycznie zebrać dodatkowe informacje o użytkowniku, które będą zawierać dane osobowe tylko w ograniczonych przypadkach i które są automatycznie rozpoznawane przez nasz serwer, takie jak:

Wykorzystujemy takie informacje tylko w celu ułatwienia nam sprawnego świadczenia usług (np. aby dostosować naszą witrynę do potrzeb urządzenia użytkownika albo aby pomóc użytkownikowi zalogować się do witryny) i zbierania szerokich informacji demograficznych do użycia w formie zbiorczej.

Dane osobowe zbierane automatycznie są nam niezbędne do udostępniania witryny, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, oraz na podstawie naszego uzasadnionego interesu są potrzebne w celu zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa witryny, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

IV. Rejestracja w celu korzystania z naszych usług

Nasza witryna oferuje usługi dostępu do treści i zasobów. W celu korzystania z ww. usług konieczne jest założenie konta. W związku z rejestracją konta i jego późniejszym używaniem przetwarzamy:

Portal MEE zapewnia dostęp do wielu platform Macmillan Education oraz produktów powiązanych dostawców. Firma Macmillan Education Limited nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w związku z tymi platformami i produktami, lecz jedynie pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w imieniu odpowiedniego podmiotu powiązanego.

Kiedy użytkownik dokonuje transakcji w naszej witrynie, np. kupuje publikację, zachodzić mogą dalsze procesy przetwarzania danych, o których naturalnie użytkownik jest osobno informowany.

Dane osobowe podane przez użytkownika będziemy przetwarzać w celu:

W tym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są do profilowania na podstawie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie dostępu do treści i zasobów odpowiednich dla użytkownika, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe użytkownika są, jeśli brak jest wyjątków w ramach określonych usług wymienionych poniżej, przechowywane tak długo, jak długo używane jest konto użytkownika. Po usunięciu konta dane osobowe użytkownika zostaną usunięte 10 lat później. Ustawowe obowiązki przechowywania danych lub potrzeba podjęcia działań prawnych, jaka może wynikać z naruszeń prawa podczas korzystania z usług lub problemów z płatnością, może prowadzić do wydłużenia okresu przechowywania danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika odpowiednio.

Dostawcy będą automatycznie informowani o wizycie użytkownika w naszej witrynie. W tym celu plik cookie umieszczany jest na komputerze użytkownika za pomocą sygnalizatora sieci web.

Zwracamy uwagę, że nie mamy kontroli nad zakresem danych osobowych zbieranych przez danego dostawcę wtyczki ani nie znamy celu przetwarzania i okresu przechowywania danych osobowych użytkownika. W zależności od dostawcy dane osobowe użytkownika mogą być przenoszone do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, i tam przetwarzane. Dalsze informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z transgranicznym przekazywaniem danych można znaleźć w punkcie VIII.

Możliwe jest ujawnianie danych osobowych przez dostawcę jego partnerom biznesowym, stronom trzecim lub władzom.

Użytkownik może uniemożliwić instalację takiego pliku cookie:

Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w ramach działalności dostawcy podane są w jego polityce prywatności. Ponadto użytkownik otrzyma więcej informacji na temat swoich praw i ustawień dotyczących prywatności. Dostęp do polityki prywatności dostawcy można uzyskać przez link podany w danych dostawcy poniżej.

V. Analiza

Do analizy statystycznej wykorzystujemy usługi analityki internetowej w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej witryny.

 1. Ogólne informacje dotyczące śledzenia

Narzędzia zbierają takie informacje jak:

Informacje otrzymywane od dostawców wykorzystujemy wyłącznie w celu określenia najbardziej przydatnych danych poszukiwanych przez użytkownika oraz w celu ulepszenia i optymalizacji naszej witryny. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą tych narzędzi z danymi osobowymi.

W zależności od dostawcy informacje generowane na temat korzystania z witryny przez użytkownika mogą być przenoszone do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, i tam przetwarzane. Dalsze informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z transgranicznym przekazywaniem danych można znaleźć w punkcie VIII. Narzędzia zachowują tylko adres IP przypisany użytkownikowi w dniu odwiedzenia witryny, a nie nazwisko czy inne informacje identyfikujące użytkownika. Dostawca wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z witryną i korzystaniem z Internetu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i stanowi ono nasz uzasadniony interes polegający na analizie ruchu w naszej witrynie w celu poprawy zadowolenia użytkownika i ogólnej optymalizacji witryny.

 1. DataDog

DataDog jest narzędziem do monitorowania wydajności aplikacji internetowych od zadowolenia użytkownika końcowego, poprzez serwery, aż do linii kodu aplikacji.

Narzędzia zbierają takie informacje jak:

Informacje otrzymywane od dostawców wykorzystujemy wyłącznie w celu określenia najbardziej przydatnych danych poszukiwanych przez użytkownika oraz w celu ulepszenia i optymalizacji naszej witryny. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą tych narzędzi z danymi osobowymi.

 1. Google Analytics / Menedżer tagów Google

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W naszym imieniu Google wykorzystuje informacje generowane przez plik cookie w celu oceny korzystania przez użytkownika z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i w Internecie w związku z korzystaniem z witryny.

Uaktywniliśmy anonimizację IP w usłudze Google Analytics, więc adres IP użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przeniesiony do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe wykorzystanie pełnych możliwości witryny. Ponadto użytkownik może uniemożliwić zbieranie informacji generowanych przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (otwiera się w nowej karcie)

VI. Treść stron trzecich i wtyczki mediów społecznościowych

 1. Filmy wideo od zewnętrznego dostawcy

Korzystamy z usług firmy Brightcove do odtwarzania filmów wideo bezpośrednio z naszej witryny. Takie przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 zdaniu 1 lit. f) RODO i stanowi nasz uzasadniony interes polegający na poprawie zadowolenia użytkowników witryny i optymalizacji naszych usług.

Przeglądarka użytkownika będzie komunikować się bezpośrednio z Brightcove, Inc. 290 Congress Street 4th Floor, Boston MA 02210, USA. Nie mamy żadnego wpływu na działania Brightcove związane z przetwarzaniem danych. Więcej informacji zawiera polityka prywatności firmy Brightcove: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy (otwiera się w nowej karcie) . Tutaj dostępne są informacje o prawach użytkownika i ustawieniach prywatności. Dane użytkownika mogą zostać wysłane do kraju poza EOG. Dalsze informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z transgranicznym przekazywaniem danych można znaleźć w punkcie VIII.

 1. Linki do witryn stron trzecich

Nasza witryna może zawierać linki do witryn stron trzecich. Nie jesteśmy odpowiedzialni za treść i zbieranie danych w witrynach stron trzecich; należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich witryn w celu uzyskania informacji o ich działaniach w zakresie przetwarzania danych.

VII. Udostępnianie informacji

Dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione stronom trzecim wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji naszego stosunku umownego. Podstawą prawną przekazania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) i f) RODO i stanowi to nasz uzasadniony interes polegający na realizowaniu naszych ogólnych warunków działalności lub wszelkich innych umów zawartych z użytkownikiem.

Udostępniamy opcję logowania za pomocą konta Google, jeśli użytkownik posiada profil Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). W razie użycia tej opcji logowania adres IP użytkownika i później inne dane wymagane przez Google w ramach usługi są wysyłane do Google. W przypadku skorzystania z tej usługi zastosowanie mają wewnętrzne przepisy Google Inc. o ochronie danych. Więcej informacji o polityce prywatności Google Inc. można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. (otwiera się w nowej karcie)

Możemy udostępnić anonimowe statystyki zbiorcze dotyczące użytkowników witryny w celu opisania naszych usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym godnym zaufania stronom trzecim oraz w innych zgodnych z prawem celach, ale statystyki te nie będą zawierały żadnych danych osobowych.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika następującym kontrahentom pomagającym nam w świadczeniu usług oferowanych w ramach witryny.

Takie przekazanie informacji będzie oparte na umowach o przetwarzaniu danych. W związku z tym nasi kontrahenci będą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania swoich zadań i będą umownie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika tylko w naszym imieniu i zgodnie z naszymi żądaniami.

Jeśli nasza firma zostanie poddana reorganizacji lub sprzedana stronie trzeciej, przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane takiemu zreorganizowanemu podmiotowi lub stronie trzeciej zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani (np. jeśli będzie tego wymagało prawo lub nakaz sądowy).

VIII. Transgraniczne przekazywanie danych

W ramach naszych działań w zakresie udostępniania informacji określonych powyżej dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów poza EOG), w których mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać zagranicznym przepisom i mogą mieć do nich dostęp zagraniczne władze państwowe, sądy, organa ścigania i urzędy regulacyjne. Będziemy jednak starali się podejmować zasadne działania w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku udostępniania danych osobowych użytkownika takim krajom.

W razie przekazania danych do kraju poza EOG takie przesłanie danych jest chronione przez standardowe klauzule umowne UE. Więcej informacji o ww. zabezpieczeniach można znaleźć w linku: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl (otwiera się w nowej karcie) . Dodatkowe informacje o ww. zabezpieczeniach można uzyskać, kontaktując się z inspektorem ochrony danych Grupy pod adresem dataprotection@springer.com.

IX. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie, najnowocześniejsze zabezpieczenia w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Na przykład nasza polityka bezpieczeństwa i prywatności jest okresowo weryfikowana i w razie potrzeby ulepszana, a do danych osobowych dostęp ma tylko upoważniony personel. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub modyfikacja informacji nigdy się nie wydarzy, ale dokładamy wszystkich rozsądnych starań, aby temu zapobiec.

Należy pamiętać, że wysyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, kiedy informacje te znajdują się w drodze przez Internet. Takie wysyłanie danych jest zawsze podejmowane na ryzyko użytkownika.

X. Przechowywanie danych

Staramy się maksymalnie ograniczać przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W związku z tym, że niniejsza polityka nie podaje konkretnych okresów przechowywania danych, dane osobowe użytkowników będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do realizacji celu, w którym je zebraliśmy, oraz, jeśli ma to zastosowanie, tak długo, jak nakazują ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych.

XI. Prawa użytkownika

Zgodnie z przepisami obowiązującymi użytkownika może on być uprawniony do korzystania z niektórych lub wszystkich z następujących praw:

 1. prawo żądania (i) informacji o tym, czy jego dane osobowe zostały zatrzymane, i (ii) dostępu do oraz/lub kopii zatrzymanych danych osobowych użytkownika, w tym informacji o celach przetwarzania, kategoriach ww. danych osobowych oraz odbiorcach danych, jak również potencjalnych okresach przechowywania danych;
 2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych użytkownika, np. dlatego, że (i) są niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne w celach, w których zostały zebrane, lub (iii) wycofano zgodę, na której oparte było przetwarzanie;
 3. prawo odmowy wyrażenia zgody oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym czasie – bez wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się przed takim wycofaniem;
 4. prawo sprzeciwu, z powodu szczególnej sytuacji użytkownika, wobec tego, aby dane osobowe użytkownika podlegały przetwarzaniu. W takim przypadku prosimy o podanie nam informacji o szczególnej sytuacji użytkownika. Po ocenie faktów przedstawionych przez użytkownika zaniechamy przetwarzania jego danych osobowych lub przedstawimy mu nasze ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;
 5. prawo podjęcia działań prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem praw użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wnoszenia skarg do właściwych organów ds. ochrony danych;
 6. prawo żądania (i) otrzymania danych osobowych dotyczących użytkownika, które nam dostarczył, w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie oraz (ii) prawo przekazania tych danych do innego administratora danych bez przeszkód z naszej strony; gdy jest to technicznie możliwe, użytkownik ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi danych; oraz/lub
 7. prawo do tego, aby nie podlegać żadnemu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (automatyczne decyzje oparte na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany w celu oceny kilku aspektów osobistych), które ma dla użytkownika skutki prawne lub inny wpływ o podobnym znaczeniu.

Użytkownik może (i) korzystać z ww. praw, (ii) zadawać pytania lub (iii) składać skargi w odniesieniu do naszego przetwarzania danych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

XII. Kontakt

Prosimy o przesyłanie pytań, wątpliwości lub uwag na temat niniejszej polityki prywatności oraz próśb dotyczących swoich danych osobowych pocztą elektroniczną do inspektora ochrony danych naszej Grupy. Z inspektorem ochrony danych Grupy można skontaktować się pod adresem dataprotection@springer.com.

Informacje dostarczone nam przez użytkownika kontaktującego się z nami (https://www.macmillaneducationeverywhere.com/help-centre?language=pl (otwiera się w nowej karcie) ) zostaną przetworzone w celu rozpatrzenia jego sprawy, a po załatwieniu sprawy zostaną usunięte. Możemy też ograniczyć przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych.

XIII. Zmiany w niniejszej polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce przez odpowiednią aktualizację naszej witryny. Prosimy o regularne odwiedzanie witryny w celu sprawdzenia aktualnej polityki prywatności.

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana dnia 24 lutego 2021 r.